Milieuvergunningen

Een correcte milieuvergunning is één van de basisvereisten voor de exploitatie van een bedrijf. Hierin staat opgenomen welke activiteiten en onder welke voorwaarden deze mogen uitgevoerd worden. De milieuvergunning heeft een eindvervaldag en is gekoppeld aan de stedenbouwkundige vergunning.

Milieuvergunningsaanvragen worden sinds 1991 behandeld in het kader van het Vlaams Reglement voor Milieuvergunning (VLAREM). Deze vergunningen worden ingedeeld in 3 klassen.

Een milieu-vergunning klasse 1 is de meest risicovolle activiteit en dient  afgeleverd te worden door de bestendige deputatie.  Het college van burgemeester en schepenen levert de vergunningen af voor klasse 2 (privé-inrichtingen), deze activiteiten zijn minder risicovol.

Voor inrichtingen klasse 3 is geen vergunning vereist (minst risicovol of hinderlijk). Wel geldt er een meldingsplicht, die geakteerd wordt door het college van burgemeester en schepenen.

De milieuvergunningsaanvraag dient in eerste instantie te gebeuren volgens de voorschriften van Vlarem I en bij middel van daartoe geëigende documenten voor een klasse 1of klasse 2 aanvraag.

Een bedrijf kan verschillende inrichtingen omvatten die onder een rubriek vallen zoals bepaald in bijlage 1 van titel I van het Vlarem. Volgens het indelingscriterium van deze rubriek kan bepaald worden van welke klasse deze inrichting is.

BE-Consult kan voor u de activiteiten rond de milieuvergunning coördineren en uitvoeren, waaronder het verzorgen van de aanvraag, het voeren van het overleg met de vergunningverlenende overheid en het ondersteunen van de invoering van de voorschriften.

BE-Consult kan ook optreden als extern milieucoördinator.